Byznys na porodech úvod

Pokud nad placením přemýšlíte a nesouhlasíte s ním a přesto zaplatíte, pak se necháváte vědomě okrádat. Prosím, nenechte se a stěžujte si – už kvůli ostatním a změně přístupu.

Pokud chcete nemocnici přispět, udělejte to ve formě finančního daru, ale před tím naprosto odmítněte platit tento poplatek a plaťte jim pouze z vlastní vůle dobrovolnou částku. Přirovnala bych to k situaci, kdy Vám zloděj chce něco ukrást, ale Vy ho chytíte. Určitě by jste mu ty peníze nedali, ale pokud by Vás zastavil a slušně si o ně řekl a zároveň dokázal, že je opravdu potřebuje, pak byste mu je třeba i dali. Je to o přístupu a o jednání. Bohužel nemocnice jednají dost otřesně. V podstatě vydírají.

Prosím, můžete podepsat petici a připsat Váš názor. Děkuji.

Proč nemocnice vybírat nemají, ale stále to zkouší? Počítají totiž s tím, že lidé neznají zákony a v takto citlivé době vůbec neřeší takové hlouposti, jako nějaký poplatek.
Zdánlivě to opravdu není až tak podstatná věc, kdyby to ovšem nebylo ze strany porodnice vydírání a to formou: „Buď zaplatíte, nebo má žena smůlu, nám je to jedno“.
Je to necitlivé a nejde tu až tak o peníze, ale o princip, že porodnice nás vydírá a k tomu ještě na to nemá ani nárok. Zde jsou argumenty, které to potvrzují a které můžete použít:

Aspektů je několik. Ty právní (kromě morálních) jsou jistě nejdůležitější.

NÍŽE JSOU SHRNUTÉ VŠECHNY ARGUMENTY PRO DOPIS .DOPIS PŘIZPŮSOBTE TOMU, JAK TO CHODÍ V KONKRÉTNÍ PORODNICI.NAPŘÍKLAD JE ZBYTEČNÉ ARGUMENTOVAT HÁBITEM, KTERÝ DÁVAJÍ NA JINÉM ODDĚLENÍ ZDARMA, KDYŽ HO VŮBEC OSOBĚ BLÍZKÉ NEDÁVAJÍ.(tím spíše je poplatek úplný nesmysl)

Nejprve chci upozornit na to, že jsme vyhráli soud v listopadu 2014 viz políčko Vyhráli jsme soud.

PRÁVNÍ PORADNA:

Dotazy do poradny, doporučuji pro všeobecný přehled
1- http://www.aperio.cz/poradna/31817
2- http://www.aperio.cz/poradna/30965
3- http://www.aperio.cz/poradna/27903

Další právní rozbory mohu zaslat na vyžádání.

NÁZOR OMBUDSMANKY:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ombudsmanka-se-postavila-proti-tomu-aby-tatinkove-museli-nemocnicim-za-pritomnost-u-porodu-platit-343718

ROZHOVOR :o mbudsmanky u Drtinové: http://video.aktualne.cz/dvtv/platit-za-doprovod-pri-porodu-ombusmanka-vs-nemocnice/r~9fbc313c665811e4b0c4002590604f2e/

ODKAZY:

1-http://normalniporod.cz/co-se-deje/doprovod-k-porodu-bez-poplatku-ombudsmanka-se-zastala-rodicu-ve-sporu-s-nemocnicemi/

2-http://pardubice.idnes.cz/porodnice-v-kraji-zrusily-poplatek-otcum-za-asistenci-pri-porodu-p9z-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140812_2089969_pardubice-zpravy_jah

ZÁKONY:

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

Zákon, který říká, že rodička- pacient/klient má právo na osobu blízkou a pokud má právo, pak toto právo má sloužit všem a nikoli pouze tomu, kdo si pro jeho uplatnění zaplatí.

Účinnost zákona 1.4.2012
Ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3. vyplývá, cituji doslovně:
Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí těchto služeb.

 

Dá očekávat, že budou argumentovat tím, že ale toto už je automaticky narušení chodu a služeb. To ovšem není pravda.

Častý, leč manipulativní argument nemocnice je to, že osoba blízká je prý automaticky přítěží, že narušuje chod porodnice a platba slouží jako kompenzace. Moderní porodnice musí být připravena a vybavena na doprovázející osobu vzhledem k právu rodičky mít osobu blízkou u sebe. Nikdo nemůže automaticky předjímat, že přítomnost osoby blízké automaticky naruší řád nemocnice (porodnice). Toto předběžné tvrzení je dehonestací osoby blízké. Samozřejmě jsou situace, kdy opravdu může být osoba blízká vykázána ven a je to legitimní postup personálu. Jsou to tyto situace:

1- Osoba blízká je pod vlivem alkoholu či drog – prokazatelně
2- Osoba blízká je infekčně nemocná – prokazatelně – malátnost, omdlévání
3- Osoba blízká je agresivní – prokazatelně neúměrně situaci
4- Osoba blízká je hysterická – prokazatelně neúměrně situaci
5- Osoba blízká má soudní zákaz či si rodička tuto osobu výslovně nepřeje
6- Osoba blízká kouří a chová se vulgárně.
7- Osoba blízká chodí do prostor, ve kterých nemá co dělat- myšleno svévolně, nikoliv jako doprovod rodičky na vyšetření či sál- na to má právo, i pokud by se to někomu nelíbilo či jste to měli „zakázáno“ Vnitřním řádem.

Nelze tedy omezovat osobě blízké pobyt u rodící ženy jen proto, že někdo dopředu svévolně tvrdí, že tato osoba bude něco porušovat. Ani není možné zamezovat pobyt osoby blízké kvůli nezaplacení poplatku. A to ani tehdy, kdy je výslovně psáno ve Vnitřním řádu oddělení, že takový poplatek je nutný.  Ze zákona NELZE nepřijmout Vás jen dle Vašeho názoru, či pokud nezaplatíte poplatek. Zákon o zdravotních službách. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3.

Nepřijmout Vás mohou zase jen v případě akutní přeplněnosti oddělení a to jen v případě, že již nerodíte.. tzn., že již nejste schopna přesunu.

 

Někoho může vykolejit věta v souladu s Vnitřním řádem ALE:

 Není možné si svévolně dát do Vnitřního řádu body, které odporují právu klienta na osobu blízkou a její přítomnost.

Vnitřní řád nemocnice je podřízen zákonům, které stojí v hierarchii nad ním.

Pokud by se Vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. A to zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3 je.

Vnitřní předpisy – vnitřní řád slouží k upravení chodu oddělení, k ochraně práv jiných hospitalizovaných osob apod., nikoli k buzeraci.

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
Úmluva o lidských právech a biomedicíně – Čl.2 Nadřazenost lidské bytosti- Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Úmluva o právech dítěte Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

 

K tomuto též právní poradna: http://www.aperio.cz/poradna/35772

 

POZOR:Některé nemocnice Vám dají předem a nutno říci, velmi drze, podepsat papír, kde si nadiktují podmínky pro přítomnost osoby blízké, které ovšem již často v některých bodech zasahují do Vašeho zákonného práva. V žádném případě nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte. Bude to použito proti Vám. Navíc nemusíte podepisovat vůbec nic, co nesouzní s Vaší svobodnou vůlí. Vyškrtejte věty s kterými nesouhlasíte.- sežeňte si dokumenty k hospitalizaci předem. Například při sepsání či prohlídce- musí Vám je poskytnout! U přijmu k porodu již nebudete mít myšlenky na to luštit několika stránkové dokumenty, to v žádném případě a pak můžete podepsat pro Vás opravdu nevýhodné věty a v případě soudu se nedomůžete vůbec ničeho! Nejde jen o poplatek, ale takové dokumenty obsahují i věty : Souhlasím s tím, že v případě komplikací bude osoba blízká vyvedena..atp.!!

 

DRUHÝ PRÁVNÍ ARGUMENT HOVOŘÍCÍ PROTI POPLATKU

- OTEC JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Zákonný zástupce je více, než osoba blízká a má právo a povinnosti vůči dítěti a má též právo rozhodnout v případě indispozice ženy. Proto je důležité, aby ženu doprovázel, přejí-li si to oba. Pokud by byl v momentální finanční tísni, bude mu toto právo znemožněno. Právo má sloužit všem a ne pouze těm, kteří mají na jeho uplatnění finance.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
(Celé znění zákona mohu dodat)

TŘETÍ PRÁVNÍ ARGUMENT

- DÍTĚ MÁ PRÁVO NA NEPŘETRŽITÝ KONTAKT S RODIČEM- TEDY I NOVOROZENEC

Výňatek o právu dítěte: Tímto způsobem dochází také k porušování právních předpisů a to zejména §28, odst. 1, 2 a 3, písm. a) a e) zák. č. 372/2011, a §855, odst. 1, § 856 a §858 zák. č. 89/2012, dále k porušování práv hospitalizovaných dětí, které etická komise Ministerstva zdravotnictví schválila již v roce 1993 a Listiny základních práv a svobod, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady již v roce 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky.

 Zákon číslo 372/2011 – Zákon o zdravotních službách  

platný od 1. 4. 2012 

§ 28

 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem…

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

e) na

1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li nezletilou osobou..

A

Zákon číslo 89/2012 – Občanský zákoník

 

platný od 1. 4.2014

§ 855 

 (1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. 

§ 856 

Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.  

§ 858 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.  

Dále Listina základních práv a svobod, článek 32, odstavec 4

„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti od rodičů odloučeny proto jejich vůli pouze rozhodnutím soudu na základě zákona.“

Chvilkově nikoliv dlouhodobě mohou být odděleny pouze v případě, že je rodič fyzicky či psychicky indisponován natolik, že aktuálně a reálně, nikoliv hypoteticky, ohrožuje okolí (tedy i vlastní dítě) nebo není schopen se o dítě starat- operace. Proto je dobré, aby tam právě byl druhý rodič.

§Též pokud matka kojí, má tato skutečnost přednost. Tudíž nemůže být dítě na návštěvě delší dobu u otce rozvedených či rozešlých rodičů, když žena plně kojí. Říká se tomu předběžné opatření.

——————————————————————

Tak máme za sebou právní aspekty.

Další čistě selského rozumu:

PRÝ VZNIKAJÍ HMOTNÉ NÁKLADY:

Další oblíbený argument nemocnice je, že vznikají hmotné náklady.
To se zdá být na první pohled pravdou, ale jsou tu dva aspekty (A, B), které tento argument vyvracejí, až zesměšňují.
Za hmotné náklady se považuje jednorázový hábit či návleky na pantofle, které se ovšem nevyhazují a kolují dál.

Nejběžněji částka porodnic je kolem 500 Kč. Jenže náklady v této výši nevznikají. Reálný náklad je pouze papírový hábit, který kupují ve velkém. Taková částka je pak do 50 Kč. Ovšem:

A- Na tom je nejzajímavější skutečnost, že pokud jde člověk navštívit někoho na Aro či Jip do stejné nemocnice, jako je porodnice, tak mu dají sestry zrovna takový hábit, k tomu navíc návleky na boty či roubík a čepičku dají to člověku vždy ZDARMA a to i když by chodil například obden za pacientem. Navíc k porodu chodí většinou zákonný zástupce, tudíž o důvod více, proč by neměl platit.
Proč je pro porod jiné měřítko, když náklady na jiných odděleních jsou vyšší, jelikož lidé dostávají více ochranných pomůcek?
Lze si to představit tak, že jdete do restaurace (není to úplný příměr, jelikož do restaurace jdete dobrovolně a do porodnice leckdy díky nějaké diagnoze prostě musíte a tím spíše je to naprosto nelogické) a ta restaurace je rozdělena na dvě části. Na části jedna dá osoba blízká za řekněme svačinu od 100- 1500- (záleží na porodnici) a v druhé části restaurace nezaplatí nic.
Je to normální?

DALŠÍ ÚČELOVÁ MANIPULACE ZE STRANY NEMOCNICE K OSOBĚ BLÍZKÉ

Níže uvádím oblíbené argumenty porodnic. Pokud se nad tím zamyslíme, tak vyplyne, jaká je to účelová manipulace.
Toto manipulativní jednání si dovolí jen porodnice, jelikož ví, že rodiče udělají cokoliv, aby byli spolu, a nechají se lehce zmanipulovat.

Jsou to tak stupidní argumenty, že nevím, zda se smát nebo brečet.
ZVRACENÍ A OMDLÍVÁNÍ
Častý argument nemocnice, který velmi rádi používají a líčí velmi přesvědčivě, jelikož pro rodiče je nemožné si ověřit, jestli je to opravdu častý jev či nikoliv. Ovšem pokud si budeme povídat s porodními asistentkami, tak zjistíme, že tento jev je velmi, velmi vzácný a pokud by se to náhodou stalo, tak to není příjemné, ale pokud by se to stalo kdekoli jinde, například při návštěvě na Aru či Jipce, nebo v ordinaci, tak nemocnice nebude chtít po někom platit za to, že se mu udělalo nevolno. To by přišlo neetické a zvláštní každému, že. Tak si to pojďme vztáhnout k porodu. Navíc nezapomeňte, že jste plátci zdravotního pojištění, takže kde nejlépe omdlít, než v nemocnici :-) )

HYSTERIE
Platí to samé, jako v předchozím odstavci a k tomu je třeba dodat, že takový člověk bude prostě vyveden a ani zde není platba opodstatněná.

VĚTŠÍ NÁROK NA PERSONÁL A ČAS
Doprovázející osoba je naopak pro personál pomoc a komunikační prvek, protože rodička je během porodu často mimo realitu a to je dobře. Jde tedy v prvé řadě o rodičku a personál je placen od toho, aby tam byl pro ně. Je to jeho náplň práce. Páry chodí na předporodní kurzy, takže jsou informováni, do čeho jdou již předem, a i kdyby ne, je to náplň práce personálu už z důvodu toho, že rodička na to má ze zákona právo, tudíž personál na to musí být připraven a musí to mít přirozeně v náplni práce. Takže z toho vyplývá, že zřejmě nemocnice považuje platbu za přítomnost osoby blízké jako dížko pro personál, který ovšem nedostane. To je jako by sekretářku platila firma za její práci a pokud by se někdo doptával či přišel s další osobou, byl by výslovně nucen zaplatit peníze navíc. A jak to vlastně vyčíslit? Rozhodně je doprovod spíše naopak úleva pro personál. Například pomáhá ženě do sprchy, chodí s ní, vlastně poskytuje veškerý servis, jak technický, tak psychický a pro personál je to spíše úleva a pomoc. Určitě zejména v první době porodní.

PRÝ TO JDE NA HYGIENU SÁLŮ A DEZINFEKCI
To je problém nemocnice, ne Váš. Přece pokud, opět použiji Aro, tak opět po Vás nikdo nechce platit, že tam svojí návštěvou- přítomností „zaneřádíte“ prostředí mikroby. Navíc porodní box na fyziologický porod nemusí být sterilní. To je jen další výmysl. Další účelová lež. Za ženu toto platí pojišťovna. Rozdíl osoby navíc není žádný, jelikož ten box vydezinfikujou tak jako tak. Pokud jde o císaře, tak to samé, tam je sice potřeba sterilní prostředí, ale jedna osoba navíc nemůžou být náklady na víc. Jeden člověk v bazénu navíc nezpůsobí větší náklady na výměnu vody.50 lidí už je něco jiného.

PRÝ JE OSOBA NAVÍC NADSTANDARDNÍ SLUŽBA
Nikoliv, osoba s Vámi je Vaše právo. Nejedná se o službu ani o nadstandard, je to holá účelová lež. I pokud by to byl nadstandard a služba, tak pokud by klient byl nucen podepsat jejich podmínky ve stavu počínajícího porodu, byla by tato smlouva podepsána za mimořádně nevýhodných podmínek pro klienta – rodičky.

MALOVÁNÍ A ZKRÁŠLOVÁNÍ PROSTŘEDÍ:

Často se rodičům říká, že platba jde na vymalování, nákup míčů a na lepší materiál např. na stehy. Rodiče nemají vůbec žádnou kontrolu, kam a nač prostředky jdou. Vůbec si nemůžou být jisti. Maluje se jednou za x let a míčů by tam za to měli tisíce. Pokud za to nakupují pomůcky, na které nemá nemocnice finance, nechť uspořádají oficiální sbírku, ale nemůžou z rodičů mámit peníze tímto nelegitimním způsobem. Pokud chce někdo nadstandardní materiál, porodní box, atp., tak si zaplatí zvlášť a to po domluvě a spokojenosti obou stran. Zde má přednost právo jednoho kterého rodiče před prostředím či před nakupováním lepšího materiálu pro ostatní. Bohužel tato účelová manipulace je také často využívána.

Je to tak hloupé jako tvrzení, že když jdeme do ordinace lékaře, musíme zaplatit vstup za to, že tam má hezky vymalováno, má koženou sedačku v čekárně a televizi. Je to opravdu stupidní tvrzení. Mě osobně by to bylo neuvěřitelně trapné.
INTIMNÍ POKOJE:

Podolí také argumentuje tím, že má krásné intimní pokoje – 8, které se musí zaplatit. To byla volba Podolí a po rodičích nemůžou chtít, aby spláceli hypotéku těchto místností. To je věc nemocnice, nikoli rodičů. Nechť nemocnice požaduje finanční dar – dobrovolný a o dobrovolné výši, když na udržení toho, co si vybudovali, nemají.(Jsem si ale jistá, že zrovna Podolí má jistě všechny možné dotace a podporu). Navíc takový pokoj žena osídlí tak jako tak a je jedno, zda tam bude někdo s ní. Zde jen šikovně mámí peníze.
FÍGLY:
SKRÝVÁNÍ POPLATKU DO PŘEDPORODNÍCH KURZŮ:

Některé porodnice již vědí, že takový poplatek není kladně vnímán a rodiče se brání ho platit. Proto zvyšují ceny předporodního kurzu, jehož absolvování je leckde ještě podmínkou k přítomnosti někoho dalšího u porodu a to dokonce i tehdy, když konkrétní rodiče již dvakrát porodili v té samé porodnici a prostředí tedy znají. Nebo se nebere ohled na to, kdo doprovázející osoba je a jaké má zkušenosti. Třeba je to matka od 6 dětí. Proč taková žena musí mít kurz? Toto jednání je zcela nezákonné. Porodní kurz či exkurze musí být zcela na dobrovolnosti rodičů a je velmi vhodné jej absolvovat. Rodiče by měli sledovat ceny předporodních kurzů v jiných porodnicích, a pokud je cena neúměrně vysoká, měli by se zajímat proč. Rodiče mají právo vědět, za co přesně platí a proč je částka taková. Jsou to v podstatě klienti. Dle zákona 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele mají právo na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. (V restauraci také vidí každé jídlo a pití zvlášť a není tam napsáno pouze oběd).

POKUD CHCETE VĚDĚT, ZA CO PŘESNĚ PLATÍTE, TAK JE TO PRÝ JEJICH OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ:

Výňatek právního zástupce:
Můžete se chovat jako spotřebitel k prodávajícímu (poskytovateli služby) a dle zákona 634/1992sb. o ochraně spotřebitele máte právo na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb.
Nadto například ÚPMD – Podolí je porodnice zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví a má tedy povinnost poskytovat občanům informace dle zák. 106/1999 sb., zák. o svobodném přístupu k informacím – tedy nechť Vás informují, za co přesně platíte.
O obchodním tajemství stanoví obchodní zákoník následující:
§ 17 Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
§ 18 Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití.
Obchodní tajemství je zkrátka něco, co se dá zpeněžit a prodat dál. Jistě každý uzná, že návod či recept na neetický poplatek za osobu blízkou opravdu žádná nemocnice neprodá.

NEETICKÉ CHOVÁNÍ NĚKTERÝCH NEMOCNIC A ABSURDITY:

AROGANCE
Velmi často se stává, že personál jedná s rodiči velmi arogantně. Například posílá rodit jinam, když se jim nelíbí jejich postoj. Je to neetické jednání.

V době, kdy závisí počet porodů na budoucnosti porodnice to není ani jednání ekonomické. Zvláště, pokud tak moc lpí na 500 Kč za osobu blízkou u porodu.

Jsou případy, kdy rodička musí jet do nejbližší porodnice, i když nesouhlasí s jejich filozofií. Pak se nemůže dostavit do porodnice, kterou si vybrala a není proto fér takto s rodiči jednat, pokud odmítají zaplatit.

PODEPSALI JSTE, TAK SI NESTĚŽUJTE
Rodiče pod tlakem situace podepíší dokumenty, kde bohužel podepíší něco, s čím nesouhlasí. Nemají momentálně energii se dohadovat nebo ani svá práva neznají a toho jistě nemocnice využívá. Využívá slabosti a tohoto citlivého období, kdy se rodiče nechtějí hádat o princip, jelikož většina má peníze na uhrazení tohoto poplatku. Avšak někteří později, když nad tím zapřemýšlí, zjistí, že nebylo například splněno to, na čem se dohodli nebo jim, lidově řečeno, dojde účelová lež, a když se posléze obrátí na nemocnici, tak ta jim odpoví, že podepsali a tím souhlasili s podmínkami poskytovatele služby a je jedno, že toho poskytovatel služby dosáhl účelovou manipulací, lží a vydíráním.

Pří sepsání si tyto dokumenty vyzvedněte předem, aby Vás to pak nezaskočilo. Někdy je nechtějí vydat a říkají, že až při nástupu. Ne, máte právo si je přečíst předem, když ještě fungujete normálně a nikoliv ve stavu, kdy již žena rodí.

 

VLASTNÍ HÁBIT (např. dokonce naprosto ten stejný)

Dokonce se stává už absolutně absurdní situace, že otec si přinese hábit svůj vlastní, stejný, jako jej dává nemocnice – porodnice a stejně jej chtějí zaplatit, tedy potažmo ten pobyt osoby blízké u porodu. Nebo se stala situace, že rodička porodila v sanitě cestou do porodnice a doprovázel jí otec dítěte a oni po příjezdu chtěli poplatek, že tam byl. Co k tomu dodat?

PLACENÍ PŘEDEM
Placení nemá být vyžadováno vůbec a už vůbec ne předem. Nezřídka se stává, že porodnice, pokud rodička porodí jinde například z důvodu zdravotního stavu, poplatek automaticky nevrátí a na vyžádání nezřídka kdy také ne. Nebo se otec dítěte či osoba blízká nemohl/a dostavit, tak vzniká stejná situace, poplatek velmi často propadá.

PROSÍM, NEPLAŤTE TENTO POPLATEK A VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR ALESPOŇ KVŮLI ZMĚNĚ A PRO OSTATNÍ.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

1,067 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>