Právní otázky a odpovědi

Předmluva:

 

Zákony v Čr jsou poměrně dobře postaveny, avšak jejich dodržování a vymahatelnost, to je věc jiná.

Ohledně práv pacienta-klienta ve zdravotnictví jsou fascinující dvě věci. Jak neuvěřitelně důvěřivý je člověk, který celé své tělo přenechává někomu jinému a jak je občas neuvěřitelně drzé vedení nemocnic, které nechává podepsat lidi dokumenty, které zasahují do jejich práv a spoléhají právě na tu nevědomost a totální odevzdanost běžného člověka. Chyba je na obou stranách.

Člověk, který jede na dovolenou si velmi pečlivě vybírá zájezd, kancelář, zkoumá cenu, pojištění a na co má nárok. To člověk dělá u mnoha produktů, ale když jde do nemocnice, kde jde o jeho tělo a nezřídka i psychiku, absolutně netuší, jaká má práva, co má požadovat a co je vysoce za hranicí toho, co si k němu někdo druhý může dovolit a často si nechá ubližovat nebo ho vůbec nezajímá, co dostává za léčbu a personál se kolikrát ani neptá. Týká se to hlavně dětí a porodnictví. Těch věcí je spousty.

Často se setkávám hlavně tedy v porodnictví, kde je to velmi zřejmé, co si nemocnice dovolí lidem předložit k podepsání. Dokumenty porušují paragrafy, porušují práva a lidé jsou často situací dotlačeni to podepsat. Následné stížnosti není vyhověno, jelikož člověk podepsal bezvýhradně Informovaný souhlas s hospitalizací v každém z nich je místo na projevení svobodné vůle a tak je třeba se vyjádřit.

Velký problém je také to, že v Informovaném souhlasu neinformují o ničem, nedozvíte se o rizikách a při předporodních kurzech velmi často matou a lžou. Na otázky odpovídají lživě a následně u porodu jdou proti Vaší svobodné vůli a udělají zákrok, který nechcete a pozor- není nutný k záchraně života, ale prostě jej udělají. (rutinní nástřih, nucení do polohy, rutinní dirupce vaku blan , Hamiltonův hmat, neinformují docela o riziku umělého oxytocinu nebo epiduralu). Je to velmi vážný zásah do Vašich práv.

Doporučuji přečíst si zde: http://www.aperio.cz/poradna/35085

 

Časté dotazy, které lidi zajímají a je to dobře.

MÁM PRÁVO ODMÍTNOUT NĚJAKÝ VÝKON, OPERACI…?

Ovšem, že ano. Máte právo na sebeurčení. Bohužel dnes se setkáváme s nepochopením, manipulací, vyhrožováním a základem všeho je nerespekt lékařů k naší svobodné vůli něco nepodstoupit. Je neuvěřitelné, jak arogantně někteří reagují. Jako by byli bůh a my vůbec nic nevíme. Ale víme..Víme dobře, co chceme a co ne. U porodu je to o to těžší, že je žena mimo své normální uvažování díky hormonům lze jí velmi snadno zmanipulovat. Navíc je skrz své dítě velmi zranitelná.

Je tedy opravdu dobré mít ujasněno, co chceme a předem si to napsat. Dle zákona pak máme právo na to být plně respektovány v rozhodnutí.

Velmi dobře shrnuto je to zde: http://www.aperio.cz/poradna/35396

PRÁVO O SOBĚ ROZHODNOUT DLE ZÁKONA NEMŮŽE MÍT OSOBA, KTERÁ JE AKUTNĚ OHROŽENA NA ŽIVOTĚ A NEMŮŽE SE VYJÁDŘIT – PŘEDPOKLÁDÁ SE TEDY, ŽE BY NEPROTESTOVALA A ČLOVĚK, ZBAVEN SVÉPRÁVNOSTI.

Právo na sebeurčení:

Obecné ustanovení:

Ústavněprávní aspekty:

Poskytování zdravotní péče z povahy věci úzce souvisí s právem každého jedince na život, garantovaném ústavním pořádkem České republiky a zahrnujícím právo na ochranu, záchranu či uchování života jakožto základního lidského práva. Integrální součástí práva na život je právo na ochranu zdraví. Právo pacienta sám rozhodnout o tom, jaký výkon (ať už diagnostický či terapeutický) mu má být (může být) proveden, vyplývá rovněž z ústavního pořádku České republiky. Listina základních práv a svobod totiž garantuje mimo jiné nedotknutelnost osoby (a jejího soukromí), jakož i osobní svobodu. Právo na informovaný souhlas je tak právem garantovaným ústavním pořádkem České republiky. Praxí je, že informovaný souhlas dají podepsat, nicméně opravdu vás neinformují o všech rizikách. V situacích, kdy pacient odmítá udělit informovaný souhlas k zákroku, který dle názoru lékaře je nutný k ochraně zdraví pacienta či dokonce k záchraně jeho života, by se tak ústavně garantovaná práva mohla dostat do kontradikce. Rozpor je to však pouze zdánlivý. Život ani zdraví nejsou hodnotami, s nimiž by mohl nakládat stát (společnost), ale hodnotami náležejícími výlučně dotyčné fyzické osobě. Je tak jen na konkrétním člověku, jak s nimi naloží. Stát (společnost) má jistě vést své občany, aby se svým zdravím (životem) nakládali co nejuváženěji (vážili si jich), avšak nemá právo za ně rozhodovat. Právo rozhodnout o svém vlastním osudu je právem, které nemůže demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana nikomu odepřít.(5)

Výborné shrnutí:http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/pravni-a-eticke-aspekty-rozhodovani-lekare-v-meznich-zivotnich-situacich-pro-pacienta-466712

Dobrý odkaz též zdehttp://www.ferovanemocnice.cz/deti-a-rodice-porod-28/prava-behem-tehotenstvi-a-porodu-85.html

A přehled také tady:http://www.osobniasistence.cz/?tema=4&article=4

Celý zákon o Zdravotních službách-doporučuju prostudovat: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4

MÁME  TEDY PRÁVO NA VYJÁDŘENÍ VLASTNÍ VŮLE, JAK SE S NÁMI BUDE ZACHÁZET. JSME PLATÍCÍ SVÉPRÁVNÍ KLIENTI:

TAKOVÉ PRÁVO VYJADŘUJEME POMOCÍ PORODNÍHO PŘÁNÍ A NÁSLEDNĚ POMOCÍ NEGATIVNÍHO REVERSU.

Toto téma je opravdu velmi důležité, protože podepíšete- li Informovaný souhlas bez vyjádření Vaší vůli, pak pokud se něco stane, nedomůžete se ani omluvy.

Více o tomto důležitém tématu zde v políčku Pozor na Informovaný souhlas.

Případné dotazy také řeší v právní poradně zdehttp://www.aperio.cz/poradna/35276

Problém č. 1

MÁM JASNOU PŘEDSTAVU O TOM, CO CHCI, ALE PŘI NÁVŠTĚVĚ PORODNICE (NEMOCNICE) ŘEKLI, ŽE TO NEJDE, PROTOŽE TO NEPODPORUJE JEJICH VNITŘNÍ ŘÁD A ZVYKLOSTI.

 ŘEŠENÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Buď si najít jinou nemocnici, nebo

1-      Vědět následující informace o Vnitřním řádu

2-      Mít připravené porodní přání-naší svobodnou vůli

3-      Podepsat jim negativní revers viz políčko Pozor na informovaný souhlas

4-      Vepsat do Informovaného souhlasu, že to bude dle našeho porodního přání(pokud nepůjde tedy o akutní stav) a vyškrtáte všechno, s čím nemůžete souhlasit.

 

Vnitřní řád nemocnice je podřízen zákonům, které stojí v hierarchii nad ním. (COŽ JSOU VŠECHNY, KTERÉ ZDE BUDU ZMIŇOVAT)

Pokud by se Vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit.

Vnitřní předpisy – vnitřní řád slouží k upravení chodu oddělení, k ochraně práv jiných hospitalizovaných osob apod.

 

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

 Úmluva o lidských právech a biomedicíně – Čl.2  Nadřazenost lidské bytosti-  Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Úmluva o právech dítěte  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4 

 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

 (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

Jsou ovšem výjimky, kdy opravdu personál může vykázat osobu blízkou od porodu za právě narušení chodu oddělení a má k tomu důvody, které zákon podporuje.

 

-člověk, který je podnapilý či pod vlivem drog

-člověk, který má soudní zákaz

-člověk, který je nepatřičně agresivní

-člověk, který je viditelně infekčně nemocný, malátný

Nemůžou ale vykázat člověka, který “nedodržuje“ Vnitřní řád, který je ovšem v rozporu s jeho právem či právem rodičky. Musí opravdu aktivně omezovat chod pracoviště a ohrožovat personál i ostatní osoby.

 Tímto to ale nečiní a takového člověka nikdo vykázat nemůže:

-člověka, který se souhlasem rodičky chce být u sekce či jiného vyšetření (není-li nemocný, agresivní či opilý..)

-člověka, který si natáčí video, s kterým žena souhlasí (netočí-li personál a to včetně hlasu, což je možné někde v soukromí)

-člověka, který komunikuje za rodičku, která jej tímto pověřila (Pa, dula, manžel)

-člověka, který si během porodu sundá zbytečný jednorázový oblek (nemyšleno u sekce)

-člověka, který odmítl zaplatit poplatek za př. osoby blízké u porodu.

Problém z toho vyplývající je ten, že porodní přání- tedy Vaší svobodnou vůli respektovat můžou i nemusí a spíše nebudou, jelikož je pro ně závaznější podepsaný IS.

V případě stížnosti mám pak více zkušeností, že takové porodní přání můžou prostě vyhodit a nepřidají ho ke zdravotní dokumentaci a tudíž bude zcela chybět důkaz o tom, co jste chtěla a nechtěla. To se stalo mě. Tím, že jsem se nevyjádřila do IS jasně, že mám porodní přání a též jsem nevyškrtala sporné body jsem si zadělala na to, že mojí následné stížnosti nebylo vyhověno a v podstatě se mi vysmáli. Nedomůžete se vůbec ničeho, ani omluvy kolikrát.

 

Takže můžete věřit v respektování a můžete věřit, že se Vás znovu někdo přijde zeptat před úkonem, ale já tomu ze zkušenosti naprosto nevěřím a druhá věc je, že ani nechci komunikovat více, než bude nutné a tím spíše to dám písemně a v podstatě si to pojistím a to i v případě stížnosti budu mít nějaký důkaz. Rozhodně lepší, než věřit řečem, že to není bianco šek. Právně ano, ale praxe je/může být naprosto jiná.

Jak z toho ven?

Ještě před porodem navštivte určitě porodnici a vyzvedněte si předem dokumenty, které ženám dávají u příjmu k porodu s tím, že si chcete předem nastudovat, co po Vás budou chtít podepsat v době příjmu, kdy už budete mít nějaké kontrakce a rozhodně nebudete schopná se soustředit číst dlouhý text, který stejně neinformuje o nežádoucích účincích léku, které mají v doporučených postupech k medicínsky vedenému porodu. Ty dokumenty si přečtete a předem již víte, s čím nesouhlasíte.

 

U příjmu pak již budete vědět. Přímo v tom lejstru je kolonka, proč nemůžete podepsat a výzva pro doplnění Vaší svobodné vůle. Pokud kolonka není, vyškrtejte, s čím nesouhlasíte, případně tak normálně vpište, jak to chcete. Je velmi důležité vepsat přímo do něj  to, že máte porodní přání a nechť se řídí dle něj a zasáhnou, a když to bude nutné (pozná jistě vaše porodní asistentka) a případně zavolá pomoc.

Též je to dobré proto, že nemohou to porodní přání zničit, jako se to stalo mě a tím zničit důkaz mé svobodné vůle. Již je o něm zmínka v Informovaném souhlasu a ten v žádném případě nevyhodí. Porodní přání se zakládá s Vaší zdr. dokumentací.

Žena je u porodu velmi zmanipulovatelná a proto to též chrání Vás, protože často ženy podlehnou nátlaku.

PRÁVO NA DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ č. 372/2011 Sb.

č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) § 36 (4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek. Na toto není třeba notářsky ověřený podpis.

Tedy máte právo na to, nechat si dokonce podepsat Vaší svobodnou vůli v podobě  PORODNÍHO PŘÁNÍ personálem se svědkem (Pa, partner, matka, dula, kamarádka).. Ano, praxe může být různá, ale z právního hlediska je tomu tak.

Kdy se to hodí:

Pokud je porod opravdu rozběhlý, jak se říká lidově s hlavičkou mezi nohama, již se neřeší ani žádné dokumenty, podpisy…a prostě se rodí. Zde je dobré jim předat porodní přání, zejména již jde jen o požadavky po porodu a šestinedělí. O to se postará osoba s Vámi. Pak je dobré nechat si to podepsat na základě práva na dříve vyslovené přání.

Je též vhodné mít více kopií. Porodní, neonatolog a šestinedělí spolu nemusí efektivně komunikovat, tak ať každý tým má svůj.

Problém č. 2

BOJÍME SE, ŽE NÁM NEMUSÍ PŘIJMOUT, KDYŽ SE JIM POSTAVÍME NEBO NĚCO NEPODEPÍŠEME

 OTÁZKA: Můžou mne jako rodičku v akutním stavu porodu (prostě pravidelné kontrakce) odmítnout, když nejsem registrována či sepsána nebo odmítám podepsat Informovaný souhlas? Kdy mě můžou odmítnout a za jakých podmínek. A má vůbec povinná registrace podporu v zákoně, nebo je to výmysl porodnice?

 

ODPOVĚĎ: Spádová nemocnice Vás musí přijmout VŽDY! A to, i když nejste ani sepsána a jste pravděpodobně sepsána k porodu jinde anebo nejste registrována. Pouze pokud by akutní přeplněnost porodnice omezovala péči o ostatní rodičky a ohrozila tak chod a zdraví, můžou Vás sice nevzít, ale mají povinnost Vás dopravit do jiné porodnice a to sanitou, pokud porod není ve stavu, když už to nelze. Pokud to již nelze, pak se rodí už všude možně. Například na wc. (nelze znamená otevření na 10, takříkajíc hlavičkou mezi nohama). Pokud je porod opravdu rozběhlý, již se neřeší ani žádné dokumenty, podpisy….V tu chvíli to nikoho nezajímá.

Dále odmítnutí péče Vám musí dát písemně!  Nikdo si nemůže dovolit nepřijmout člověka v akutním stavu.

Navíc jim podepíšete negativní revers.

 

Co se týká povinné registrace, tak to žádnou oporu v zákoně nemá a je to jen výmysl porodnice, kde rodí mnoho rodiček a oni chtějí mít přehled. Nicméně Vás stejně vyhodit nemůžou. Buď Vám opět zajistí převoz jinam. Pravděpodobně ale se zachovají tak, že Vás převezou jinam, pokud už ale opravdu rodíte, tak Vás prostě vzít musí neprodleně a v případě takové smůly, že je úplně plno, což například v Podolí bývá. 

http://www.propp.cz/cz/prirozeny-porod-v-porodnici/registrace-v-porodnicich.html

 

NEZLETILÁ SI MŮŽE VYBRAT PORODNICI A MŮŽE TÉŽ ODMÍTAT ZÁKROKY

Celý odkaz zde: http://www.aperio.cz/poradna/35396

 

 MÁM PRÁVO NA TO, ABY MNE PERSONÁL PŘI PŘÍJMU K PORODU NEZATĚŽOVAL.  A  MŮŽE TO ZA MNE PŘEVZÍT OSOBA, CO JDE SE MNOU?

 

Otázka: První porod jsem měla komplikovanější, protože jsem neměla klid. Chci přijet do porodnice rodit a ne vyplňovat salvu papírů a být jak u zpovědi. Vím, že se lze domluvit, že papíry vyplním dříve nebo pak, ale pro situaci, kdy třeba skončím jinde v jiné porodnici. Může za mě otec dítěte, popřípadě jiná osoba vyplnit tyto papíry a odpovídat na otázky-nechci být rušena. Zajímá mne, pokud to právně lze, jestli mohu dát muži či někomu dalšímu plnou moc, ať mne nikdo neotravuje a to i v případě třeba podepsání negativního reversu. Jak to je?

 

Odpověď: Je možné řešit situaci tak, že si do porodnice vezmete řádně informovaný a rázný doprovod a jasně formulovaná předem vyjádřená přání, kde by bylo mimo jiné i formulováno, že nechcete komunikovat během porodu s personálem o vyplňování formulářů atp.,že jste informovaná, informovala jste doprovod a od komunikace tam máte doprovod, na který se má personál obracet, ale bez stresování Vás jakožto rodičky a že různé výkazy porodopisy, statistické dotazníky, hodláte podepsat až po skončení třetí doby porodní. V případě potřeby nechť se na Vás personál obrací prostřednictvím doprovodu.

 

Je také dobré mít sebou papír, kde potvrujete informace o Vás s podpisem a aktuálním datumem. Jedná se o potvrzení otázek, které byly kladeny při sepsání. Např. gynekolog, pediatr,rodinná anamneza, adresa, zaměstnavatel a podobné byrokratické otázky, aby již Vás nikdo nezatěžoval. O Vašem zdravotním stavu informuje pak těhotenská průkazka a nálezy. Není třeba rodičku více zatěžovat otázkami.

 CHCI MÍT U PORODU JAK OTCE DÍTĚTE, TAK DALŠÍ OSOBU (MATKA, DULA, MÁ Pa), ALE NEMOCNICE TVRDÍ, ŽE TAM MŮŽE BÝT JEN JEDNA OSOBA

ODPOVĚĎ: 

Ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3. vyplývá, cituji doslovně:

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí těchto služeb.

 

Rodička má právo na sebeurčení, takže má právo si určit, koho chce jako doprovod u porodu. Z porodního sálu by mohl být vykázán doprovod např. podnapilý, agresivní, šířící nakažlivou chorobu- zkrátka někdo, kdo by svou přítomností u porodu hrubě narušoval chod porodnice nebo ohrožoval personál či rodičky, atd. Pokud by personál vykázal bezdůvodně od porodu jakoukoli osobu, která je rodičce blízká, rodička ji u porodu chce mít a doprovázející osoba nikoho neohrožuje, nikomu nic zlého nečiní, tak tím personál porodnice porušuje právo rodičky na sebeurčení a neoprávněně tak zasahuje do soukromého a rodinného života rodičky.Též tím poškozuje doprovázející osobu, kterou vykázáním z porodního sálu bezdůvodně dehonestuje. Bylo by v takových případech vhodné uvažovat třeba i o žalobě na ochranu osobnosti. Dula je osoba blízká pokud ji za osobu blízkou považuje rodička, pro účely práva pacienta na kontakt s osobou blízkou dle § 28 může být osobou blízkou nejen rodina, ale i osoba, kterou si pacient zvolí a která přispěje k psychické pohodě pacienta.

 

Praktické řešení:

Pokud to razantně odmítají, pak nepomůže asi nic jiného, než to prostě nerespektovat. Je důležité vybírat si takovou porodnici, kde je garantováno soukromí a tudíž automaticky dost prostoru pro 2 osoby. Dohodněte se předem a trvejte na svém.

 

Lze to pochopit v případě operace. Pak se dohodněte a dejte do porodního přání, kdo by šel doprovázet na operační sál.

Ještě dotaz a odpověď zde:http://www.aperio.cz/poradna/30965

POMOC, BEROU MI ZDRAVÉ MIMINKO NA RUTINNÍ A DLE NICH NUTNÁ VYŠETŘENÍ, ALE JÁ NESOUHLASÍM, CHCI BONDING A PŘÍPADNÉ VYŠETŘENÍ POUZE U MNE NA TĚLE.

ŘEŠENÍ :

-Je velmi vhodné předem jít prodiskutovat naše přání a požadavky s primářem či vrchní sestrou.

-Velmi dobré je mít svojí osobní asistentku, anebo poučenou osobu blízkou, která to vše pohlídá (pokud nepůjde o akutní urgentní záchranu života).

-Rozhodně musíte mít u sebe porodní přání a to v několika kopiích, jelikož tým na šestinedělí, neonatolog a porodní spolu nemusí komunikovat dobře a efektivně. Bonding tam pěkně rozepište.

-Zmínku o porodním přání a též nejdůležitější body porodniho přání vepsat do Informovaného souhlasu- budou muset Vaše přání respektovat (nepůjde- li o akutní záchranu života).

Velmi důležitý tip k porodnímu přání (budu se opakovat, ale raději):

(Ano, můžou ho respektovat a můžete mít super personál, ale je třeba se připravit i na úplný opak)

Na přijmu k porodu Vám dají podepsat Informovaný souhlas s hospitalizací. Není nic jiného než Váš písemný souhlas k tomu, že si s Vámi mohou v rámci -lege artis – doporučených postupů a jejich rutinních zvyků dělat absolutně, co chtějí. Porodní přání  se v tu chvíli stane pouze papírem, kterým si Vás typově zařadí jako tu alternativní rodičku. Pokud si tedy přejete určité věci, pak nestačí mít pouze porodní přání, ale též je velmi důležité vepsat do tohoto Informovaného souhlasu, že máte porodní přání, že je to Vaše svobodná vůle a vyškrtejte v něm věci, se kterými nesouhlasíte. Pokud to neuděláte, nikdo nezaručí, že budou porodní přání plně respektovat. A můžou ho pak vyhodit, jako se to stalo mě a stěžovat si pak nemůžete, nebyl by důkaz. Samozřejmě číst v kontrakcích a něco škrtat není vůbec vhodné a proto si tento dokument vyzvedněte už při sepsání k porodu. Musí Vám jej vydat v rámci zákona- právo na Informovaný souhlas - Na základě § 5 Úmluvy o biomedicíně, uveřejněné pod č. 96/2001 Sb.m.s., je jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dále musí být poučena o dostupných alternativách.

 

PŘI SEPSÁNÍ A PŘÍMÉM DOTAZU MI ODPOVĚDĚLI, ŽE NEMAJÍ MÍSTO PRO OSOBU BLÍZKOU U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU A ANI TATO OSOBA NEMŮŽE BÝT S MIMINKEM PO DOBU MÉ INDISPOZICE. TO JE OVŠEM PROTI MÉMU PRÁVU. JAK Z TOHO VEN?

Odpověď: http://www.aperio.cz/poradna/35399

§ 38 odst. 4:

MÁME RODIČOVSKÉ PRÁVO, KTERÉ JE NAD VNITŘNÍ ŘÁD PORODNICE  §38 odst. 4:

„Nezletilému pacientovi … se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce.“ a §38 odst. 4: „Nezletilému pacientovi lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce  … (pouze), jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.“  

To zdravý novorozenec rozhodně splňuje. Není tedy třeba jej někam odnášet a už vůbec ne proti vůli matky. Rutinní zvyky, které jsou zavedeny ve Vnitřním řádu porodnice, tedy hrubě porušují toto právo.

Nemůže jej nikdo odnést, když je riziko hypotetické, musí zkrátka jít o AKUTNÍ záchranu života jako takového a nikoli pouze o nějaké riziko nebo plnění nějakých rutinních postupů!

 V obou výše uvedených situacích platí, že jako rodič máte právo a dítě má právo na přítomnost na nepřetržitou přítomnost a pokud si to dáte do porodního přání a není to respektováno a nikomu se v té době akutně urgentně nezachraňuje život, nikdo nemá právo vás oddělovat, bránit Vám a to je samozřejmě na žalobu. Bez debat. Většinou se dá dohodnout, ale záleží to hodně na tom, jestli rodič zná své právo, či nikoliv a jestli jej chce využít a prostě to dítě neopustí, nebo nechá odbýt. To je už věc lidská, nikoli právní.

HOSPITALIZACE DĚTÍ

Na to mám zvláštní dokument zde: https://www.facebook.com/editdoc.php?note_id=730979476999838

MÁME PRÁVO NA TO, ABY SE NÁM PŘEDSTAVIL KAŽDÝ, KDO S NÁMI PŘIJDE DO PŘÍMÉHO STYKU:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V přesném znění:Písmeno h)   Pacient má právo znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.

MÁME PRÁVO ODMÍTNOUT PŘÍTOMNOST LÉKAŘE:

 Od 1. 1. 2014 nemusíme mít u porodu lékaře za podmínky, že nemáme žádnou patologii. Toje budou vehementně snažit zjistit u vstupního vyšetření. Ovšem pokud ho nechcete, neudělají ho. (porodní přání, negativní revers). Co se Vám ale může stát je to, že Vám řeknou, že sice můžete rodit pouze s Pa a to s jejich, ale musíte podepsat papíry, že souhlasíte s porodem vedeným lékařem a že jinak jim to pojišťovna neproplatí. Toto jednání je opravdu nehezké. Vy podepíšete jen to, co uznáte za vhodné, nic jiného podepisovat nemusíte. Pojišťovna jim samozřejmě porod proplatí, to je jasné. Tímto způsobem matou ženy, aby nad nimi měly moc i přes „nový zákon“ a také se jim to hodí do statistik a posléze mohou argumentovat, že ženy o porod pouze s Pa nestojí, přitom ale byly citově vydírány, že jim to neproplatí. 

 

TIP: Dále je tu možnost svobodně si vybrat lékaře, takže můžete vykázat toho, kterého nechcete. Vždycky tam je někdo další.

MÁME PRÁVO NA AMBULANTNÍ POROD: 

 

Od 9. prosince 2013, ale známěji od 1.1.2014  je možné opustit porodnici cca 2 hodiny po porodu, pokud nejsou známi komplikace tak závažné, aby to reálně a bezprostředně ohrožovalo život matky nebo dítěte. Matka dostane metodické pokyny. Je to jasný seznam, který například říká, že by dítě do 24 hodin po propuštění měl vidět jeden ze tří lékařů, buď neonatolog, dětský lékař nebo praktický dětský lékař. Dále říká, že má být proveden odběr krve na screening dědičných metabolických poruch, který se standardně provádí v porodnici během těch 72 hodin, aby byla provedena další screeningová vyšetření, která se v porodnici nestihla. Ze zdroje je lékař prý povinen hlásit to na sociální odbor a dokonce policii.

 S čím se můžeme setkat v porodnici?

Mám pár postřehů k ambulantnímu porodu.

 

Již je oficiálně ze zákona dáno (dříve to šlo také, ale byla horší domluva), že můžete po 2 hodinách odejít, pokud nejsou komplikace, které reálně a nikoli pouze hypoteticky ohrožují zdraví. K tomu je třeba vědět z praktického hlediska tohle. Jsou dvě varianty:

 

A- Že to do porodního plánu raději nedáte, jelikož se stává, že si to personál přečte a raději si vymyslí komplikaci, aby matku tak zviklal zbytečně a odchod se nekonal i když by mohl. Často se stává, že říkají, že pokud má dítě novorozeneckou žloutenku, tak že Vás nepustí. Tu mají ovšem v nějaké míře všechny děti, a pokud nemáte za-hraniční hodnoty, tak jsou to pouze manipulativní řeči, aby dostali do rodiny strach a Vy jste zůstali.

B- Druhá varianta je ale pravděpodobnější a ne výjimečná. V mnohých porodnicích tohle „Aha, tak Vy jdete domů“ bez předchozího varování vede k tomu, že se hodiny hledá někdo, kdo může nachystat formulář na propouštěcí zprávu či revers (kolikrát to „jde“ až ráno, až tam bude primář nebo právník, apod.)- což ale není pravda. Vy můžete odejít i bez toho a vrátit se později. Nebo se hledá tiskárna, zjistí se, že není papír, ten se může nafasovat až v pondělí (když je sobota)…prostě, když jim to řeknete dopředu, tak se nemůžou vymlouvat, že nemají nachystané papíry. Říci to dopředu ale také není záruka, že nevzniknou problémy. Jo a ještě jedna věc. Stává se, že oblečení máte zamknuté a odmítají odemknout, takže odejít znamená nahá. V tomto případě je to omezování osobní svobody, jelikož odejít Vám ze zákona musí umožnit. Takže já bych měla někde raději snad další oblečení. Mimo jiné bych v tomto případě asi volala policii a  a následně podala stížnost u ředitele nemocnice, že mi zadržují oblečení proti mé vůli. Jelikož to prostě tak je. Dělají to naschvál. No, zkrátka zákon říká a praxe je složitější. Pokud by se stalo, že by opravdu byli tak neochotní a odchod by znemožňovali tím, že nemá kdo podepsat negativní revers, tak si to nechte dát písemně a odejděte. To si nikdo z personálu prostě nedovolí a oni ještě rádi někoho seženou..

 

 

UPOZORNĚNÍ: Ještě upozorním na to, že někde chtějí lejstro, které vydává porodnice (Ostrava- Fifejdy), které má podepsat pediatr, který dítě přebírá do péče. Porodnice na to sice nemá právo, ale pokud jste typ, který se nerad hádá, tak se raději zeptejte na tuto variantu a prodiskutujte, jak je to ve vaší porodnici. Ovšem znovu zdůrazňuji, že nikdo a ničím Vám nemůže zabránit opustit porodnici, pokud nejste Vy nebo dítě akutně ohrožena na životě, nikoli pouze hypoteticky.

 

Zde právní poradna k tomuto tématu:

1- http://www.aperio.cz/poradna/30114

2- http://www.aperio.cz/poradna/28167

MÁME PRÁVO ODMÍTNOUT KOHOKOLI U NAŠEHO VÝKONU:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V přesném znění: Písmeno i) právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka. 

 

TIP: Zejména u fakultních nemocnic je běžné, že se nikdo předem ani neptá.

CHYBNÉ TVRZENÍ, ŽE JMÉNO MUSÍTE MÍT VYBRANÉ JEŠTĚ PŘED NAROZENÍM

Musíte mít určené příjmení (oddací list, atp.), ale nemusíte vědět jméno.

Pokud mají šílenou nutnost z Vás mámit jméno, ať si napíší třeba citron. Je to Vaše věc a jméno mít rozhodně nemusíte. Ze zákona na to máte 30 dní. V podstatě až když jdete na matriku.

NEMŮŽETE SEHNAT PORODNÍ ASISTENTKU, KTERÁ JE NEZÁVISLÁ (NEBO K DOMÁCÍMU PORODU)?

Jak právně postupovat, když Vám vadí, že stát nelegitimně nepodporuje porodní asistentky a neproplácí jejich služby pojišťovna:http://ferovanemocnice.cz/aktuality/aktualizovane-pravni-rady-pro-zeny-ktere-nemohou-sehnat-porodni-asistentku-k-porodu-doma-2590.html

Vzor, jak jsem to psala já zde: https://www.facebook.com/groups/107171469380645/695847710513015/

Máte od pojištovny ovšem nárok na 3 placené návštěvy po porodu. Proto neváhejte kontaktovat pojišťovnu a dohodnout se na proplacení a to i když nemají lokálně žádnou smlouvu s Pa.

VYŽÁDÁNÍ PLACENTY V NEMOCNICI A ŠPATNÝ ZÁPIS NAROZENÍ DÍTĚTE -doma/nemocnice

http://www.aperio.cz/poradna/32313

Právní rozbor a diskuze: 

https://www.facebook.com/notes/podpo%C5%99%C3%ADte-mne-v-boji/o-vyd%C3%A1n%C3%AD-placenty-pr%C3%A1vn%C3%AD-rozbor-a-diskuze/744895972274855

 

 

 

 

                                                      INFORMACE A KONTAKTY:

 

 

*POKUD CÍTÍTE, ŽE VAŠE PRÁVA BYLY PORUŠENY, VÍCE ZDE + KONTAKTY:

http://llp.cz/2014/01/pravnici-vyzyvaji-rodicky-nenechte-si-libit-porusovani-vasich-prav/

 

OTÁZKY ZDARMA DO PÁR DNŮ ZODPOVÍ PRÁVNÍCI NA www.aperio.cz nebo nawww.ferovanemocnice.cz

 

 

Další otázky připravuji.Též velmi rozsáhlé informace ohledně očkování a práva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

1,067 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>