Pozor na Informovaný souhlas

 

                      PRÁVO NA NEGATIVNÍ REVERS A INFORMOVANÝ SOUHLAS

Zabránit tomu, co nechcete, můžete předem vyjádřením svobodné vůle v porodním přání a vyjádřením do Informovaného souhlasu. Máte právo ZDARMA na veškeré informace.

 

Právo pacienta na Informovaný souhlas a revers 

Na základě § 5 Úmluvy o biomedicíně, uveřejněné pod č. 96/2001 Sb.m.s., je jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dále musí být poučena o dostupných alternativách.

Podle § 23, odst. 2, zákona o péči o zdraví lidu, může osoba péči odmítnout prostřednictvím písemného reversu (tzv. negativní revers).

 Odmítá-li pacient i po poučení výkon, ale zároveň odmítá i podepsat negativní revers, provede se do dokumentace záznam za přítomnosti svědka.

Zákon o zdravotních službách, § 34, odst. (3) . Jde o situace, kdy pacient odmítá výkon nebo některou jeho část, či si přeje provést jinou metodu, která je sice lege artis, ale není v benefitech a rizicích srovnatelná s navrhovanou alternativou. Pacient pak musí provést písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb (tzv. negativní revers). Jeho součástí je

  • poučení pacienta o aktuálním zdravotním stavu,
  • opakované (tj. alespoň 2×) vysvětlení, co pro něj nepodstoupení výkonu znamená,
  • vyjmenovaní veškerých rizik, 
  • místo prohlášení a podpis pacienta.
  •  Právní předpisy: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách); § 34 odst. 4, 6; § 45 odst. 4.

Co je chyba:

Informovaný souhlas k porodu bohužel ale nikdy neinformuje o rizikách rutinních intervencí. Na tyto informace máte právo a měli by je podávat automaticky písemně právě v IS, aniž by se rodiče museli explicitně ptát. To se však neděje. Dokonce se spíše děje to, že podávají informace polovičaté, zkreslené až lživé. O to je neuvěřitelnější, že chtějí podepsat, že jsme byli poučeni o všem, ale opak je pravdou. Když to pak lidé podepíší a opravdu poučeni o rizikách nejsou, protože se neinformovali již dříve tím, že se explicitně ptali a při příjezdu do porodnice již opravdu není vhodné, aby hodinu debatovali o rizikách intervencí, a rozhodně to není dobré pro rodící ženu, pak zaprvé můžou do takových rizik jít, aniž by to věděli a zadruhé pokud by se stalo něco, s čím nesouhlasili, pak by nemocnice řekla, že byl podepsán Informovaný souhlas a rodiče se opravdu nedomůžou ničeho.

Jednání proti Vaší vůli se dá zabránit osobním porodním přáním, které je podepsané a velmi důležité je také přímo vyškrtat z Informovaného souhlasu body či věty, které jsou v rozporu s Vaší vůli či přáním. V případě, že podepíšete Informovaný souhlas bez vyjádření své vůle, budou dělat dle doporučených postupů, co uznají za vhodné a to i přesto, že doporučené postupy mohou být kontraproduktivní pro rodičku. Například některé rutinní intervence mohou být přímo škodlivé. Je vždy nutné klást důraz na intimitu a individualitu ženy, ale podepsáním Informovaného souhlasu o tuto možnost přijdete.

Víte například, že pokud podepíšete IS, tak zcela automaticky budou provedena všechna vyšetření novorozence a to bez Vaší přítomnosti, pokud o to opět explicitně nepožádáte? Já třeba určitá vyšetření nechci, nebo chci jiný typ a též chci, aby u toho vždy někdo byl. Podepsáním IS, aniž se vyjádříte k této věci se stane, že to provedou automaticky a nikdo se nebude ptát.

Též je velmi vhodné vepsat do Informovaného souhlasu zmínku o porodním přání. Jde o to, že pokud by udělali něco proti Vaší vůli, pak se děje to, že porodní přání není založeno do zdravotní dokumentace (vyhazují jej jako důkaz) a nikde nebude zmínka o Vaší svobodné vůli a přání. Nedomůžete se ani omluvy. To je má osobní zkušenost a nejen má.

Pokud o něm bude zmínka v IS, není možné ho jen tak znehodnotit. Přikládá se totiž ke zdravotní dokumentaci, avšak někdy se „jen tak“ ztratí.

Také nejdůležitější body Vašeho přání rozhodně vpište do IS. Je tam přímo kolonka na vyjádření vlastní vůle. Pokud nebude, vpište to, kde bude místo.

Nezapomeňte též uvést, že nesouhlasíte s poplatkem.

RADY, TIPY A HLAVNĚ UPOZORNĚNÍ:

Rozhodně doporučuji už při sepsání k porodu si předem vyzvednout Informovaný souhlas s hospitalizací, který mají k porodu. To proto, že je velmi dobré předem znát informace, které tam píší a dopředu už si můžete vyškrtat sporné body či věty, s kterými nemůžete souhlasit. Při příjezdu k porodu rozhodně není v tom stresu prostor proto číst dlouhý text a vyhledávat tam věci, s kterými nesouhlasíte. Navíc v tom stresu, a když budete postaveni před hotovou věc- zde podepište, tak se může lehce stát, že opravdu podepíšete něco, s čím nesouhlasíte, nedočtete to podrobně nebo úplně zapomenete, co jste vlastně chtěli. Proto si to připravte předem. Je legitimní vepsat do něj svojí svobodnou vůli, vyškrtat sporné body. Máte právo na to, dostat tyto informace včas a nikoliv až při příjezdu k porodu. Trvejte na tom, aby Vám tyto dokumenty vydali předem.

Pozor, děje se také to, že v Brně napsali, že už vstupem do porodnice žena vyjadřuje souhlas se zákroky zde vykonanými. Jinde (Rychnov n. K.) byl argument, že když žena odmítala monitor, tedy se s ní muselo jednat tak, jakoby monitor měl špatné výsledky (čili jako by byl plod ohrožený). Je to absolutní anarchie.

Proto vpište do Informovaného souhlasu, že pouhým vstupem tedy rozhodně nesouhlasíte se všemi doporučenými postupy. (ono to ani právně není možné, protože porod je akutní stav a tak tedy jakoby žena neměla na výběr a k tomu takto vnímají všechny porodnice, takže ani není možné se vyhnout tomuto přístupu)

Tyto argumenty nemocnic jsou vzhledem k ústavě naprosté plácání do vody, ale je nutné dát písemně najevo, že takto tedy ne.

Co tedy uvést do svobodné vůle v Informovaném souhlasu ohledně porodu?

1- Vypsat nejdůležitější body. Např. nechci rutinní nástřih a separaci od dítěte, pokud to nebude nutné k záchraně života.

2- Nesouhlasíme s poplatkem za otce u porodu.

3- Mám porodní přání. Prosím, řiďte se tedy jím.

4- Vstupem do nemocnice automaticky nemusíme souhlasit se vším, zejména, odporuje-li to našich právům.

Pokud nejde o porod ale třeba o hospitalizaci dítěte:

1- Všechny léky a úkony s námi budou pečlivě prodiskutovány a my je buď odsouhlasme, či nikoliv (výjimkou je pouze stav, kdy je třeba zasáhnout tak akutně, že není sebemenší prostor na souhlas)

„Nezletilému pacientovi … se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce.“ a §38 odst. 4: „Nezletilému pacientovi lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce  … (pouze), jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.“ 

2- Budu osobně přítomna/mni u všech výkonů, vyšetření a aplikací léků. Nepřeji si, aby mé dítě bylo vyšetřováno beze mě, či mu bylo aplikováno cokoliv dle doporučených postupů, které jsem osobně neodsouhlasila

(vyjma pouze případu, kdy půjde o akutní záchranu života)

 3- Pokud jde o operaci, budu přítomna až do úplného uspání a též pak při probouzení mého dítěte a to včas.

 4- Pokud zde máte oddělení, kde mohou být jen matky s dětmi a otcové nikoli a to i když matka nemůže, pak toto jednání nebudeme respektovat. Vnitřní řád je podřízený vyššímu právu dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče.

Výňatek o právu dítěte: Tímto způsobem dochází také k porušování právních předpisů a to zejména §28, odst. 1, 2 a 3, písm. a) a e) zák. č. 372/2011, a §855, odst. 1, § 856 a §858 zák. č. 89/2012, dále k porušování práv hospitalizovaných dětí, které etická komise Ministerstva zdravotnictví schválila již v roce 1993 a Listiny základních práv a svobod, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady již v roce 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky.

Práva hospitalizovaných dětí:

Cl 2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

Zde pro motivaci, jak to může dopadnout, když se nepřipravíte: http://www.splynuti.cz/news/stiznost-na-chomutovskou-nemocnici/

Jednání o porodním přání:

Často se také děje, že porodní přání chtějí prodiskutovávat, až když přijdete k porodu, že dříve to není možné. Rodící žena by již neměla logicky přemýšlet a o něčem diskutovat, či se snad ještě něčeho argumenty domáhat a neměl by jí nikdo příliš rušit- brzdí to porod. Čas na diskuzi k porodnímu přání je čas předem a to po sepsání k porodu, kdy s Vámi musejí jednat jako s klientem a Vaše přání projednat. Má to další výhodu. Pokud byste se neshodli, budete mít čas ještě změnit porodnici. Rozhodně je dobré, když přijedete rodit, aby již věděli předem, co si přejete. Proto svoje porodní přání diskutujte předem a to nejlépe s vrchní sestrou nebo s primářem. Jednat s Vámi musí. Aby byla jistota největší, pak doporučuji konzultaci porodního přání opravdu přímo s vrchní sestrou. Například k mému porodnímu přání se vyjadřovali písemně a pozvali mne na konzultaci k právníkovi, kde jsem mohla zkonzultovat své potřeby a oni již věděli, o koho případně půjde. Rozhodně si mne pamatovali a to jednání bylo opravdu jiné. Snažili se. Věděli totiž, že dobře vím, o co jde a znám svá práva.

 

Máte právo na informace ZDARMA:

Tudíž je neakceptovatelné, aby Vás pro informace posílali na placený předporodní kurz! Nehledě bohužel na to, že se v těchto kurzech při dotazech velmi často lže a manipuluje! Byla jsem svědkem mnoha lží, které Pa říkají při prohlídkách porodního oddělení. Proto když jdu s někým jako doprovod, rozhovory si nahrávám a případné lži hlásím vedení.

 

Pozor na papír k osobě blízké:

Také je zvykem, že nemocnice mají přímo papír k osobě blízké. Také si jej vyžádejte předem a než podepíšete, pak proškrtejte sporné body. Ve stresu pak můžete podepsat něco, co opravdu nechcete. Například v takovém dokumentu o osobě blízké může být jeden z bodů ustanovení, že pokud dojde na akutní císařský řez, tak osoba blízká tam být nemůže. Někomu to nevadí, ale jsou páry, kteří to chtějí a tímto by si to velmi zkomplikovali. Ze zákona na to právo mají, ale podpisem by se o něj dost možná připravili.

Pozor též na papír ANO /NE:

Též dávají papír, kde se vyjadřujete formou ano/ne k určitým věcem. Například, zda jste byli seznámeni s Vnitřním řádem- nedoporučuji dávat tam ano, protože to prostě nebývá pravda. Nikdo mi nedával informace o Vnitřním řádu a při příjmu k porodu již rozhodně nemůžete vnímat složité informace. Nebo se tam vyjadřujete ke studentům, zda mohou být u výkonu. To je hlavně specialita fakultních nemocnic, kde to také nemusí být respektováno. Pozor tedy na to, kam dáváte své ano.

Pozor na dokumenty, který vás nutí platit:

Pozor též na to, že někde mohou chtít podepsat dokument, že zaplatíte za Vaší přítomnost u nemocného dítěte peníze. Ovšem ze zákona má dítě i Vy právo být spolu a nikoliv, že pro nemocnici to „není nutné“ nebo, že nemá místo.. Nene, platit nic nemusíte, tak nepodepisujte něco, s čím se nedá souhlasit a co ani nepodporuje zákon. : http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/detska-nemocnice-v-brne-vybira-poplatky-za-nocleh-rodicu-mz-zada-vysvetleni–1523815

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

1,067 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>